tirsdag 24. januar 2012

جهاد اقتصادی همین بود؟


شنبه 1 بهمن 1390 : 1050 تومان ...
دوشنبه 3 بهمن 1390 : 1200 تومان ...

fredag 20. januar 2012

بچها این آقارو یادتون هست اصلا؟

حرفهایش را که بخوانی میگه بسیجیم، از بچهای جنبش سبز، میاد و در کنار ما بحث می‌کنه و نظرشو میگه و با احترام به نظر مخالفش گوش میده، تو پارازیت هم اومد یادتونه؟ باباش تو حکومت خودش کنار ما. ۱۲ روز پیش دستگیر شد، نامردا زدن دست و دندونش رو شکستن ۱۲ روز اعتصاب غذا کرده میگن ۹ کیلو وزن کم کرده و میگه که می‌خواد به اعتصاب غذاش ادامه بده، دکتر خزعلی رو میگم خواستم یادی ازش کرده باشم که اگر از زندان آزاد شد بدونه کسایی‌ هستند که به یادش هستند شما چطور؟torsdag 19. januar 2012

راست می گفت، 337 روز گذشت و تسلیم آن «صحنه آرایی خطرناک» نشد.

راست می گفت، 337 روز گذشت و تسلیم آن «صحنه آرایی خطرناک» نشد.
با قامتی سرافراز گر چه مجروح وحبس کشیده ایستاده است، چرا که جزاحقاق حق ملت چیزی نمی خواهد!

به خاطر وطن دوباره دست در دست هم به خیابان برگردیم قراره ما ۲۵ بهمن


mandag 16. januar 2012

در باب ِ گلدن گلوب

این تازه اصغرموون بوود ....
بزار جعفرموون از زندان در بیاد ...!