tirsdag 16. oktober 2012

احمد قابل پر کشید ...

احمد قابل آزاد شد اینبار برای همیشه آزاد شد

درگذشت احمد را به همه آزادیخواهان ایران تسلیت عرض مینماییم

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه...